Letuscreategod Wiki

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:30, 28 January 2012Letuscreategod talk contribs 705 bytes +705 Created page with "Dalawang pinakahuling kondisyon na nagpasakamay sa tao ng kapangyarihang lumikha: 1. katipunan ng lahat ng karunungan sa iisang sisidlan; at, 2. ang pagsalin ng mga bokabularyo..."